شبکه های لوله های پلی اتیلنی به عنوان ارزان ترین و سبک ترین لوله ها, به صرفه ترین نوع در زمان ومناسب درهزینه برای انواع شبکه های آبرسانی ,آبیاری قطره ای, وآبیاری قرقره ای یاگان میباشند.