فیلتر پرس  دستی برای امور تصفیه ای کم حجم کارکرد دارد که تمامی  مراحل تصفیه به صورت دستی انجام میگیرد از جمله تخلیه کیک, و جابه جایی صفحات. در این نوع فیلتر پرس از اهرم دستی برای بستن یک فیلتر و فشردن صفحات استفاده میشود.