دستگاه جوش سر به سر

 

این نوع جوش برای بخش هایی صورت میگیرد که خیلی موازی و روی هم قرار دارند.این کار از طریق حرارت دادن انتهای دو جوش با یک صفحه جوش و سپس اتصال آنها با یک فشار خاص صورت میگیرد. نوع های مختلف این جوش اتصال تکی و دوتایی و یا اتصال باز و بسته است. نوع اول اتصال از یک طرف و نوع دوم اتصال از دو طرف میباشد. در نوع دوم عمق هر جوش اندکی متفاوت است. جوش بسته اتصالی است که در آن هر دو قطعه ای که متصل میشوند در برخورد با فرایند جوش قرار دارند. در نوع باز جوش در جایی است که دو قطعه یک شکاف کوچک هنگام فرایند جوش در بین خود دارند صورت میگیرد.